מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון האתר

תקנון שימוש באתר Nine- West

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Nine- West, המשמש בנוסף כחנות וירטואלית (להלן: "האתר"). מפעילת האתר ובעלת הזכויות באתר, הינה חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ (ח.צ. 520038647), שמשרדה הרשום הינו ברחוב יעקב פרימן 20, ראשון-לציון, ו/או מי מטעמה (להלן: " בריל" ו/או "המפעילה"). המפעילה מאשרת גישה וביצוע פעולות באתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

1.2 הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום בתקנון ו/או באתר שהפניה/ההתייחסות בו היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

1.3 אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בריל, לכל דבר ועניין.

1.4 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת.

1.5 עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש (לרבות תנאי הפרטיות של בריל) ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי המפעילה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים וכל מי מטעמם), מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעילה (ככל שיבוצעו) על-פי תקנון זה ותנאי שימוש אלה. בכל מקרה, וגם אם לא קרא בפועל תקנון זה, מסכים בזאת כל משתמש כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

1.6 לצורך תקנון זה, "משתמש" – כל אדם, או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להן: (א) הוא כשיר לפי דין לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) הוא בגיר שמלאו לו 18 שנים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל; (ג) הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי מוכר ותקף; (ד) הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט.
במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יהיה המשתמש רשאי לבצע פעולות באתר, בכפוף לקבלת הסכמת הוריו או האופטרופוס החוקי שלו. בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופסו לעשיית שימוש באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי לוודא שפעילות כאמור מתבצעת על-פי תנאי השימוש המוגדרים בתקנון זה.

1.7 לפרטים ובירורים באשר לפריטים המשוווקים באתר ו/או לאספקתם ו/או לכל שאלה אחרת הנוגעת לאתר ו/או להוראות תקנון זה, ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות הפועלת בימים א' - ה', בין השעות 8:00 - 16:00, בכתובת הדוא"ל cs@brillind.co.il.

2. התחייבויות המשתמש
עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו, מעידים על הסכמתו לכל האמור בתקנון זה ומהווים התחייבות מטעמו לפעול או להימנע מלפעול, כדלקמן:

2.1 המשתמש מתחייב, שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר, הכולל וירוס או תוכנה העלולים לחבל במערכות המחשב של המפעילה ו/או העלולים לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר, וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המפורסם באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו, ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שהוא מאיים ו/או פוגעני ו/או מעליב ו/או גזעני ו/או פרסום תועבה ו/או כל פרסום אחר הפוגע בתקנת/רגשות הציבור.

2.2 המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר המפר, ו/או שבפרסומו יש כדי להפר, כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.

2.3 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את בריל בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מאי קיום הוראות תקנון זה על-ידי המשתמש.

2.4 המשתמש מאשר כי ידוע לו שלבריל קיים מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין שלה, ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של בריל ו/או מי מטעמה.

3. המידע המופיע באתר

3.1 האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים ומובאים בזאת בפני הציבור כמות שהם (AS IS). אמנם, כוונת ומטרת המפעילה, הינן כי המידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן שהמידע המובא באתר יהיה לעתים חסר (בשוגג), ולחלופין, ייתכן שייפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעילה אינה אחראית לאי-דיוקים, או לטעויות שנפלו/ייפלו ביחס למידע כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה בו נפלה טעות במחיר מוצר או שירות, אזי (ובכפוף לכל דין), טעות זו לא תחייב את המפעילה.

3.2 תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את המפעילה ו/או מי מטעמה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

4. שירותים המוצעים באתר

4.1 האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן: (א) גלישה ועיון בתכנים שונים; (ב) רכישת מוצרים ו/או שירותים; (ג) יצירת "רשימת מועדפים"/WISH LIST - רשימת פריטים נבחרים על-ידי המשתמש; שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על-ידי המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דואר-אלקטרוני ו/או שיתוף ברשתות חברתיות; (ד) תיוג פריט שייבחר על-ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות; (ה) הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש); (ו) רישום והצטרפות למועדון הלקוחות של בריל "Super Friends".

4.2 מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הנ"ל יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והמפעילה תהיה רשאית לשנות (לרבות להרחיב ולצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.

4.3 המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר בזאת למפעילה לעשות כל שימוש בכל פרסום ו/או משוב ו/או תגובה ו/או תוכן אחר שנכתב/הועלה על-ידו במסגרת שימוש באתר, כולו או חלקו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא תשלום כלשהו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן). זכות זו של המפעילה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש באתר מאשר, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובה ו/או השיתוף ו/או התיוג ו/או העלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק של קבוצת בריל, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה באתר והוא עושה זאת מרצונו החופשי ועל אחריותו.

4.4 המפעילה רשאית לבחור באם לפרסם או למנוע פרסום (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אחר (להלן: "התוכן"), אשר איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או באתר (לרבות בניהולו התקין) ו/או בכל גורם אחר - והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך במתן נימוק.

5. הרכישה באתר

5.1 האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מתוך הפריטים המופיעים באתר.

5.2 למען הסר ספק מובהר, כי משתמש הרוכש פריטים באתר, אינו רשאי למכור אותם מחדש לאחר.

5.3 על-מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להירשם תחילה לאתר על-ידי פתיחת "חשבון משתמש" - לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטי זיהוי והתקשרות בסיסיים כגון שם, תאריך יום הולדת, מספר ת"ז, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וסיסמא. באמצעות חשבון זה, יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר. אנו ממליצים כי תימנע ממסירת סיסמתך לאתר, ותשנה אותה מפעם לפעם.

5.4 ביצוע רכישה כ"אורח"/"לקוח מזדמן" - קיימת אפשרות לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה. ואולם, במקרה כאמור, המפעילה רשאית שלא להקנות למזמין הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים באתר.
5.5 האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם מוטלת על המשתמש. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות, על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם תמסור לנו מידע על אחרים, באחריותך לוודא כי הם מסכימים לכך וכן להוראות מסמך זה. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכנגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.

5.6 כדי לבצע הזמנה באתר, יש לבחור את הפריטים המבוקשים, לרבות הצבע, המידה והכמות המבוקשים, ולהוסיפם ל-"סל המוצרים". עבור כל פריט המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף הפריט").
המפעילה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או לגרוע פרטים, להסיר פריטים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.7 סיום הרכישה, בתום מילוי "סל המוצרים", יבוצע בלחיצה על כפתור "המשך לקופה". על המשתמש יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה - בין היתר, יעד למשלוח ההזמנה ופרטי תשלום. בסיום הליך הרכישה יתקבל ויוצג דף המציג את פרטי ההזמנה.

5.8 מובהר, כי הדף המציג את פרטי ההזמנה אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הזמנה ואין באמור בו כדי לחייב את המפעילה.

5.9 התשלום בגין רכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות כרטיס נטען. על-אף האמור לעיל, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים למשתמשיה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

5.10 עם קבלת ההזמנה, המפעילה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, תאושר ההזמנה ותישלח הודעה מתאימה למשתמש, כי ההזמנה אושרה. אישור סופי של ההזמנה יישלח למשתמש בדואר אלקטרוני רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי.

5.11 במידה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי הרלוונטית, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי וביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על-ידי המשתמש וחברת האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות, אך לא רק, בשמירת הפריטים המוזמנים במלאי, ולמשתמש לא יהיו בגין כך טענות כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

5.12 מובהר, כי השלמת עסקת הרכישה מותנית כאמור גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי המפעילה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של הזמנת פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה המפעילה רשאית להודיע על כך למשתמש, ובכלל זה, להציע לו לרכוש פריט חלופי שווה ערך, או להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, וזאת גם אם לא צוין באתר כי הפריט המוזמן אינו קיים במלאי ו/או הפריט לא הוסר מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על-פי בחירת המפעילה. בוטלה הזמנה כאמור, לא תהיה המפעילה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על-אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא אינו קיים במלאי המפעילה ולא ניתן לספק אותו – במצבים כאלה תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על-ידו למפעילה או לביטול החיוב (במידה ובוצע). במקרה שמשתמש ביקש לרכוש מספר פריטים ואחד או יותר מהפריטים אינם קיימים במלאי, יחויב המשתמש רק בגין הפריטים הקיימים שלוקטו בפועל.

5.13 לאחר ביצוע ההזמנה באתר, יישלח למשתמש דוא"ל המאשר כי העסקה אושרה. מרגע זה יתחיל תהליך הטיפול בהזמנה על-ידי מהפעילה. בכל שלב יכול המשתמש לעקוב אחר סטטוס ההזמנה שלו באמצעות הכניסה ל"חשבון האישי" באתר תחת קטגוריית "ההזמנות שלי".

5.14 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת למשתמש, להגביל בכל אופן את כמות הפריטים שהוזמנו בכל הזמנה.

5.15 המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין במפורש אחרת. למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל אישור פרטי כרטיס האשראי). במידה ועודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

6. אספקה

6.1 המפעילה תספק למשתמשים רק פריטים שאושרו על-ידה באישור סופי כאמור בסעיף 5.10 לעיל. ימי אספקת המשלוח יימנו החל ממועד קבלת אישור סופי כאמור.

6.2 האספקה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית (חיצונית למפעילה), לכתובת בישראל שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. התקנון של חברת השילוח, באמצעותה תבוצע אספקת הפריטים, יחול על כל אספקה/הובלה ויחייב את המשתמש.

6.3 המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים על-ידי חברת השילוח ישירות לביתו ו/או ליעד אחר בישראל לפי בחירתו. ניתן לבחור גם באספקת הפריטים המוזמנים באמצעות חברת שירותי חבילות לאיסוף עצמי מלוקר/נקודת E-post.

6.4 באיסוף עצמי מלוקר/נקודת E-post, ההזמנה תסופק לנקודת האיסוף אותה בחר המשתמש, כאשר לאחר הגעת ההזמנה לנקודת האיסוף, יישלח SMS למשתמש המעדכן כי ההזמנה הגיעה ליעדה וניתן לאסוף אותה. יש לאסוף את החבילה בהתאם לזמנים הקבועים בהודעה. מובהר, כי ייתכנו מקרים בהם הלוקר אליו ביקש המשתמש לשלוח את ההזמנה, הינו מלא, במקרה כזה, עשויה ההזמנה להתעכב ב-72 שעות נוספות עד הגעתה ללוקר לאיסוף.

6.5 המפעילה תנקוט מאמצים סבירים על מנת שאספקת הפריטים על-ידי חברת השילוח תיעשה עד 5 ימי עסקים ממועד האישור הסופי של העסקה על-ידי המפעילה. בתקופת ימי מכירות מיוחדים כגון יום בחירות, שופינג IL, בלאק פריידי ומכירות סוף עונה יתכנו עיכובים באספקה.

6.6 אספקת פריטים אל כתובת היעד כרוכה בדמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. המשתמש יחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין הפריטים. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.

6.7 במקרה והמשתמש או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען שהוזן על-ידו, באחד מהמקרים המפורטים להלן, אזי יוחזרו המוצרים למפעילה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות המשתמש, היינו, על המשתמש ביוזמתו לפנות למוקד שירות הלקוחות של בריל ולתאם מועד אספקה חדש:
(א) במקרה בו חברת השילוח לא מאתרת את המשתמש לצורך תיאום האספקה, תוך 7 ימי עסקים ממועד הגעת החבילה למרכז ההפצה;
(ב) במקרה בו חברת השילוח תיאמה מועד אספקה עם המשתמש אבל הוא או מי מטעמו לא נכחו במקום על-מנת לקבל את המשלוח;
(ג) במקרה בו בחר המשתמש לקבל את ההזמנה באמצעות שירות חבילות אך לא אסף את החבילה מנקודת האיסוף אותה בחר במועדים שנקבעו לכך על-ידי שירות החבילות.
מובהר, כי במקרים כאמור, רשאית החברה לחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים על-פי התעריפים המצוינים באתר

6.8 עם קבלת המשלוח, על המשתמש לבדוק את תכולתו ואת התאמתו הן לפרטי הזמנה והן לפרטי החשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד המשתמש לעניין הפריטים המסופקים, על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בתוך יום עסקים אחד לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של הפריטים ו/או את החיוב/זיכוי הכספי למשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על-פי דין.

6.9 למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה/קבוצת בריל ו/או מי מטעמן אינן אחראיות לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

6.10 לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. באזורים/יעדים שיש אליהם גישה מוגבלת מטעמים בטחוניים ו/או אחרים, תהיה המפעילה רשאית (אך לא חייבת) לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

6.11 לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג/מועד.

6.12 מובהר כי זמני האספקה המפורטים באתר ולעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים שאינם תלויים במפעילה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מהזמן המשוער וכן, מאשר, כי ידוע לו שהמפעילה אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עכב תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל ו/או עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור – במצב של מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים, וכן כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המפעילה ו/או מי מטעמה.

6.13 מובהר, כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת זהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, ו/או כל תעודה מזהה אחרת, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה.

7. מבצעים, הטבות והנחות

7.1 ככל שתחליט המפעילה להעניק למשתמשיה מתנות ו/או הטבות ו/או הנחות בשירותים באתר, אזי בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעילה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

7.2 במידה והמפעילה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או תקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד הפריט המוצע במסגרת המבצע.

7.3 למען הסר ספק מובהר, כי המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות באתר בלבד ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשתות קבוצת בריל. המפעילה לא תהיה מחויבת למכור במסגרת האתר פריטים בתנאי מבצע גם אם הפריטים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת אילו מחנויות רשתות קבוצת בריל. כמו כן, מבצעים שיתנהלו באתר, לא יחייבו את קבוצת בריל ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.

7.4 משתמש שהינו חבר מועדון לקוחות קבוצת בריל Super Friends, ואשר יזדהה באתר ככזה, יהיה זכאי ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות ייחודיות לחברי המועדון בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי הזדהות משתמש בשמו של אדם אחר ו/או הצגת פרטים אישיים אשר אינם פרטיו האמיתיים של המשתמש וזאת לצורך הזדהות כחבר מועדון למטרת קבלת הטבות, הינה אסורה ועומדת בין היתר בניגוד להוראות תקנון זה ובניגוד להוראות תקנון מועדון הלקוחות Super Friends.

7.5 מתן הטבות שונות למשתמשים כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של המפעילה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות למשתמשים, תפעל המפעילה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו למשתמשים טענות ו/או תביעות כלשהן נגד המפעילה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות האתר לסדרה.

7.6 שימוש באתר על-ידי חבר מועדון לקוחות, כפוף להוראות תקנון מועדון הלקוחות.

8. ביטול עסקה

8.1 משתמש רשאי לבטל עסקה אשר בוצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), למעט ברכישות פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן (ככל שישווקו כאלה באתר), ואשר בעניינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה (טובין פסידים; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

8.2 על המשתמש למסור הודעה למפעילה על ביטול העסקה (להלן: "הודעת הביטול"), החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. בהתאם לחוק, משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה כאמור בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המפעילה לבין המשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. המפעילה תהיה רשאית לבקש מהמשתמש תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

8.3 המשתמש רשאי למסור הודעת הביטול באחת מהדרכים הבאות:
א. באמצעות טופס ביטול עסקה שבאתר -
https://nine-west.co.il/customer-service/cancel-order
ב. בדואר אלקטרוני לכתובת שירות הלקוחות - cs@brillind.co.il;
ג. בדואר רשום לכתובתנו ברחוב יעקב פרימן 20, ראשון-לציון;
ד. בעל פה במקום העסק כהגדרתו בחוק;

8.4 בהודעת הביטול על המשתמש לפרט שם פרטי ומשפחה, מספר הזהות, דוא"ל ומספר טלפון.

8.5 בביטול עסקה או החזרת מוצר שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר או אי אספקה במועד שנקבע בעסקה או כל הפרה אחרת של תנאי העסקה - תחזיר המפעילה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק.
משתמש המבקש לבטל עסקה כאמור מתבקש, ככל הניתן, להחזיר מוצר עם התווית מוצמדת ובאריזתו המקורית, להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. מובהר כי אין בזכותו של המשתמש לבטל עסקה כחוק כדי לגרוע מזכותה של המפעילה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשותו.
החזרת המוצר תעשה על ידי המשתמש, על חשבונו, ובאחריותו הבלעדית. בכפוף לדין, באפשרות המשתמש - 1) להחזיר את המוצר באמצעות השבתו לאחד מסניפי רשת 'גלי', 'ניין ווסט' (NINE WEST) או 'לי קופר' (LEE COOPER) של המפעילה (ללא חנויות עודפים); 2) באמצעות שירות איסוף והחזרת מוצרים על ידי חברת שילוח (בעלות של 25 ₪). לשם כך, על המשתמש להיכנס ל-'הזמנות שלי' ב-'אזור האישי' באתר, לסמן את הפריט שהוא מבקש להחזיר, למלא כתובת לאיסוף ולשלם את עלות האיסוף כאמור. ניתן גם למלא את טופס ביטול העסקה שבאתר ושירות הלקוחות של המפעילה יצור קשר עם המשתמש לצורך איסוף המוצר.
למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצב הפריט שמוחזר.

8.6 ביטול עסקה עקב פגם ו/או אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שהתקבל ו/או איחור באספקה ו/או הפרה אחרת של תנאי העסקה - במקרה זה תחזיר המפעילה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו. המשתמש יעמיד את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה לרשות המפעילה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך למפעילה.

8.7 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה (שאינן ניתנות להתנאה), לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק. מובהר בזאת כי הוראות סעיף 8 (על תתי סעיפיו) יחולו אך ורק במקרה של ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר, כמפורט לעיל, ואינן חלות על עסקאות שבוצעו בחנויות החברה, לגביהם יחולו הוראות מדיניות החלפות והחזרות מוצרים המפורסמת בחנויות החברה.

8.8 המפעילה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה. הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש, והמפעילה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין הההזמנה, ככל ששולם.

8.9 מובהר, כי במקרה של ביטול עסקה מצד המפעילה, למעט בגין השבת סכום הזמנה, כאמור (ככל שנגבה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה.

9. אחריות, אבטחה ופרטיות

9.1 ניתן לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית של בריל בכל עת בלינק https://nine-west.co.il/customer-service/privacy-policy, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.

9.2 המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.

9.3 המפעילה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

9.4 בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט/ים הנרכש/ים וכן לא תישא בכל נזק שאינו ישיר ו/או שהינו תוצאתי.

9.5 המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש בפריטים שרכש באתר שלא בהתאם להוראות היצרן לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בפריטים הנמכרים באמצעות האתר.

9.6 משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי.

9.7 המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המפעילה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. המפעילה לא אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, ובלבד שנקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.

9.8 כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ"ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9.9 מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת המפעילה מאחר והמפעילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

10. זכויות יוצרים
האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל ו/או אמנות בינלאומיות ו/או חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה מוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה.

11. קניין רוחני

11.1 כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות לא רשומות/שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של המפעילה, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה בלעדית ובלבד.

11.2 אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור המפעילה לכך מראש ובכתב.

11.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על-ידי ו/או מטעם המפעילה בלא הסכמת המפעילה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

11.4 אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ואין לקשור לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

11.5 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו המפעילה, אלא בכפוף להסכמתה לכך מראש ובכתב.

11.6 הזכויות בשם/בשמות "Nine- West" / "NINE WEST", ובשמות המותגים וסימני המסחר של בריל, אם כאלה שיש לה בהם זכויות בעלות ואם כאלו שיש לה בהם זכות שימוש (בין אם נרשמו ובין אם לאו), לרבות אך לא רק – "ניין ווסט" - הינן לפי העניין של בריל בלבד ו/או של מי מטעמה. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה של בריל מראש ובכתב
12. קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

12.1 באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי המפעילה. המפעילה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

12.2 המפעילה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

13. כללי

13.1 כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ"ב, אירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול האתר ימנעו או לא יאפשרו שימוש באתר, מסכים אותו משתמש לפטור את המפעילה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

13.2 מובהר, כי המפעילה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מראש.

13.3 הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל משתמש. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

13.4 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר בכל עת, בו הפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט המפעילה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.

13.5 רישומי המחשב של המפעילה בדבר פעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

13.6 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין.

13.7 כל התנהגות/פעולה של המפעילה לטובת משתמש, שהינה בניגוד לאמור בתקנון זה או לא עולה בקנה אחד עם הוראותיו, תיחשב לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ובין היתר לא תשמש או תיחשב כויתור של המפעילה על זכויותיה ו/או על התחייבויות משתמש כאמור בתקנון זה, וכן לא תיחשב לנוהג/מנהג/תקדים המחייב באופן כלשהו את המפעילה.

13.8 הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: "מחלוקת") - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לאתר /לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

13.9 המפעילה רשאית להמחות את זכויותיה, לפי תקנון זה (באופן מלא או חלקי), לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון.

בריל

* נוסח מעודכן מיום 4.12.2023